PhDs

Nikoloz Samkharadze
Nikoloz Samkharadze

PhD in International Relations

Defense date: Summer 2016

Tamar Khuntsaria
Tamar Khuntsaria

PhD in International Relations.

Defense Date: Spring 2015

Elene Japaridze
Elene Japaridze

PhD in Gender Studies.

Defense Date: Winter 2015

Maia Barkaia
Maia Barkaia

PhD in Gender Studies.

Defense Date: Winter 2015