გავრცობილი სილაბუსები

პუბლიკაციის ტიპი
წელი
პოლიტიკური ინსტიტუტები: ანალიზი

პოლიტიკური ინსტიტუტები: ანალიზი

ავტორი: გია ჟორჟოლიანი

გამოცემის წელი: 2006

ქართული პოლიტიკა: ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი

ქართული პოლიტიკა: ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი

ავტორი: მალხაზ მაცაბერიძე

გამოცემის წელი: 2006

გარდამავალი ხანის ეკონომიკა

გარდამავალი ხანის ეკონომიკა

ავტორი: ლელა ბახტაძე

გამოცემის წელი: 2006

კულტურა და მოდერნიზაცია

კულტურა და მოდერნიზაცია

ავტორი: ივანე წერეთელი, ქეთევან კაკიტელაშვილი

გამოცემის წელი: 2006

პოლიტიკის ანალიზი

პოლიტიკის ანალიზი

ავტორი: ნანა მაჭარაშვილი

გამოცემის წელი: 2006

სამოქალაქო საზოგადოება: შედარებითი ანალიზი

სამოქალაქო საზოგადოება: შედარებითი ანალიზი

ავტორი: მარინა მუსხელიშვილი

გამოცემის წელი: 2006

საერთაშორი ურთიერთობების თეორია

საერთაშორი ურთიერთობების თეორია

ავტორი: ეკა აკობია

გამოცემის წელი: 2006

საერთაშორი პოლიტიკური ეკონომია

საერთაშორი პოლიტიკური ეკონომია

ავტორი: ნინო ჟვანია

გამოცემის წელი: 2006

აკადემიური წერა

აკადემიური წერა

ავტორი: ლია წულაძე

გამოცემის წელი: 2006

კულტურის სოციოლოგია

კულტურის სოციოლოგია

ავტორი: მარიკა ასათიანი

გამოცემის წელი: 2006