გავრცობილი სილაბუსები

პუბლიკაციის ტიპი
წელი
თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში

თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში

ავტორი: თინათინ ზურაბიშვილი

გამოცემის წელი: 2006

გენდერი - სოციალური და პოლიტიკური სწავლებანი

გენდერი - სოციალური და პოლიტიკური სწავლებანი

ავტორი: თამარ კიკნაძე, ნათელა დონაძე

გამოცემის წელი: 2006

ევროკავშირის პოლიტიკა

ევროკავშირის პოლიტიკა

ავტორი: სერგი კაპანაძე

გამოცემის წელი: 2006