გავრცობილი სილაბუსები

კონსტიტუციის დისკურსიული ლეგიტიმაცია

კონსტიტუციის დისკურსიული ლეგიტიმაცია

ავტორი: მარინა მუსხელიშვილი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 94, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2006

მოკლე აღწერა: წიგნი წარმოადგენს სალექციო კურსს, რომლის მიზანია სტუდენტებისათვის დისკურსული ანალიზის მეთოდის სწავლება და დამოუკიდებელი ანალიზის უნარ-ჩვევის განვითარება. მასში მოცემულია ძირითადი თეორიული ცნებებისა და მიდგომების განხილვა: კონსტიტუცია და პოლიტიკური ინსტიტუტები ლიბერალურ რესპუბლიკურ და დემოკრატიულ პოლიტიკურ ტრადიციებთან მიმართებაში; კვლევის მეთოდები: ინსტიტუციური და დისკუსული. ავტორი ასევე განიხილავს საქართველოს რეალობას - საქართველოში კონსტიტუციის საჯარო ლეგიტიმაციის საკითხს 2004 წლის მაგალითზე და კვლევას საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ.

ჩამოტვირთვა

ავტორი: მარინა მუსხელიშვილი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 94, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2006

მოკლე აღწერა: წიგნი წარმოადგენს სალექციო კურსს, რომლის მიზანია სტუდენტებისათვის დისკურსული ანალიზის მეთოდის სწავლება და დამოუკიდებელი ანალიზის უნარ-ჩვევის განვითარება. მასში მოცემულია ძირითადი თეორიული ცნებებისა და მიდგომების განხილვა: კონსტიტუცია და პოლიტიკური ინსტიტუტები ლიბერალურ რესპუბლიკურ და დემოკრატიულ პოლიტიკურ ტრადიციებთან მიმართებაში; კვლევის მეთოდები: ინსტიტუციური და დისკუსული. ავტორი ასევე განიხილავს საქართველოს რეალობას - საქართველოში კონსტიტუციის საჯარო ლეგიტიმაციის საკითხს 2004 წლის მაგალითზე და კვლევას საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ.

ჩამოტვირთვა