გავრცობილი სილაბუსები

გენდერი - კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი

გენდერი - კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი

ავტორი: მზია წერეთელი

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 116, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: წიგნში წარმოდგენილია რვა ძირითადი თემა, რომლებშიც გაერთიანებულია მთელი რიგი საკითხებისა, რომლებსაც მოიაზრებს გენდერის, როგორც სოციალური და კულტურული კონსტრუქტის ცნება. ეს თემებია: გენდერულ-როლური იდეოლოგია, გენდერული სტერეოტიპები, მასკულინობა-ფემინურობა, კროსკულტურული კვლევები; გენდერული იდენტიიფკაციისა და გენდერული როლების ათვისების თეორიები; სქესის სოციალიზაცია და მისი ინსტიტუტები, კულტურის როლი გენდერულ სოციალიზაციაში; გენდერული როლები და სტერეოტიპები, კროსკულტურული მონაცემები; ოჯახი და საზოგადოება, კროსკულტურული სხვაობები სალებსა და მამაკახებს შორის ურთიერთობებში; გენდერული სტრატიფიკაციის პატერნები, შრომის ბაზრის გენდერული ასპექტები სხვადასხვა კულტურაში; გენდერული ასიმეტრიის საკითხები; ქალი სამხრეთ კავკასიის კულტურაში, ქართული კულტურის გენდერული ანალიზი.

ჩამოტვირთვა

ავტორი: მზია წერეთელი

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 116, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: წიგნში წარმოდგენილია რვა ძირითადი თემა, რომლებშიც გაერთიანებულია მთელი რიგი საკითხებისა, რომლებსაც მოიაზრებს გენდერის, როგორც სოციალური და კულტურული კონსტრუქტის ცნება. ეს თემებია: გენდერულ-როლური იდეოლოგია, გენდერული სტერეოტიპები, მასკულინობა-ფემინურობა, კროსკულტურული კვლევები; გენდერული იდენტიიფკაციისა და გენდერული როლების ათვისების თეორიები; სქესის სოციალიზაცია და მისი ინსტიტუტები, კულტურის როლი გენდერულ სოციალიზაციაში; გენდერული როლები და სტერეოტიპები, კროსკულტურული მონაცემები; ოჯახი და საზოგადოება, კროსკულტურული სხვაობები სალებსა და მამაკახებს შორის ურთიერთობებში; გენდერული სტრატიფიკაციის პატერნები, შრომის ბაზრის გენდერული ასპექტები სხვადასხვა კულტურაში; გენდერული ასიმეტრიის საკითხები; ქალი სამხრეთ კავკასიის კულტურაში, ქართული კულტურის გენდერული ანალიზი.

ჩამოტვირთვა