კატეგორიის არქივი: გავრცობილი სილაბუსები

გენდერი და პოლიტიკა

ავტორი:ლელა ხომერიკი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:48, A4

დაწვრილებით

ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები

ავტორი:თამარ საბედაშვილი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:112, A4

დაწვრილებით

გენდერი – კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი

ავტორი:მზია წერეთელი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:116, A4

დაწვრილებით

კონსტიტუციის დისკურსიული ლეგიტიმაცია

ავტორი:მარინა მუსხელიშვილი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:94, A4

დაწვრილებით

ბიზნესი და პოლიტიკა საქართველოში (2003-06 წწ.)

ავტორი:მალხაზ მაცაბერიძე

გამოცემის წელი:2006

დაწვრილებით