პოლიტიკის დოკუმენტების სერია “სადოქტორო განათლება საქართველოში”

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის “ამერიკული მოდელის სადოქტორო განათლების განვითარება საქართველოში,” რომელიც დაფინანსდა აშშ საელჩოს კურსდამთავრებულთა საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდა პოლიტიკის დოკუმენტების სერია საქართველოში სადოქტორო განათლების განვითარების შესახებ.

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტები:

ლია წულაძე, დოქტორანტების ხელმძღვანელობა: საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემის გამოწვევები

თათია ჩიხლაძე, საერთაშორისო სადოქტორო განათლების გამოცდილება – გაკვეთილები და დასკვნები ქართული სადოქტორო განათლების კონტექსტში

მარინე ჩიტაშვილი, სადოქტორო სწავლების დაფინანსება საქართველოში

არჩილ ჩოჩია, საერთაშორისო რეფერირებად და ინდექსირებუოლ ჟურნალებში გამოქვეყნება – სამეცნიერო სტატიების აღიარება სადოქტორო დისერტაციის ნაცვლად

ირმა გრძელიძე, სადოქტორო განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა – ძირითადი გამოწვევები

დიანა ლეჟავა – ამერიკული სტილის სადოქტორო სკოლების დანერგვა საქართველოში