ელ-ჟურნალი

კავკასიის სოციალურ მეცნიერებათა მიმოხილვა / The Caucasus Social Science Review (CSSR)

CSSR არის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ შექმნილი ჟურნალი, რომელშიც ქვეყნდება ცენტრის მკვლევარების მიერ შემუშავებული სტატიები კავკასიის შესახებ. ის წარმოადგენს უნიკალურ ფორუმს აკადემიური დებატებისა და კვლევაზე დაფუძნებული კვლევისთვის, რომელიც მოიცავს ინტერდისციპლინურ მიდგომას. ჟურნალი მიესალმება კავკასიაში მიმდინარე თანამედროვე სოციალური ცვლილებების ინტერდისციპლინურ ანალიზს და წარმოადგენს პლატფორმას საერთაშორისო მკვლევარებისთვის, რომლებიც მუშაობენ სოციალურ მეცნიერებებში: საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოება, გამოყენებითი სოციალური კვლევები, უმაღლესი განათლება, განვითარება, გენდერის კვლევები, ანთროპოლოგია, კულტურის სწავლებები, ფსიქოლოგია და სოციოლოგია. ჟურნალში ქვეყნდება საერთაშორისო მეცნიერების მიერ რეცენზირებული სტატიები.

ჟურნალი ინგლისურენოვანია და გამოდის ყოველწლიურად.

მიმდინარე გამოცემები:

Vol 3, No1 (2016)

Vol 2, No1 (2015)

Vol 1, No 1 (2013)