გავრცობილი სილაბუსები

პუბლიკაციის ტიპი
წელი
აკადემიური წერა (ინგლისურენოვანი)

აკადემიური წერა (ინგლისურენოვანი)

ავტორი: მაია კალანდაძე

გამოცემის წელი: 2007

პოლიტიკური თეორია

პოლიტიკური თეორია

ავტორი: მამუკა ბიჭაშვილი

გამოცემის წელი: 2006

სოციოლოგიურ მონაცემთა ანალიზი

სოციოლოგიურ მონაცემთა ანალიზი

ავტორი: ნინო დურგლიშვილი

გამოცემის წელი: 2006

მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია

მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია

ავტორი: ვალერი მელიქიძე

გამოცემის წელი: 2006

რელიგია და კულტურა სამხრეთ კავკასიაში

რელიგია და კულტურა სამხრეთ კავკასიაში

ავტორი: ნინო ჩიქოვანი

გამოცემის წელი: 2006

გენდერი და პოლიტიკა

გენდერი და პოლიტიკა

ავტორი: ლელა ხომერიკი

გამოცემის წელი: 2006

ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები

ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები

ავტორი: თამარ საბედაშვილი

გამოცემის წელი: 2006

გენდერი - კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი

გენდერი - კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი

ავტორი: მზია წერეთელი

გამოცემის წელი: 2006

ბიზნესი და პოლიტიკა საქართველოში (2003-06 წწ.)

ბიზნესი და პოლიტიკა საქართველოში (2003-06 წწ.)

ავტორი: მალხაზ მაცაბერიძე

გამოცემის წელი: 2006

კონსტიტუციის დისკურსიული ლეგიტიმაცია

კონსტიტუციის დისკურსიული ლეგიტიმაცია

ავტორი: მარინა მუსხელიშვილი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 94, A4