ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში

კვლევა საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახშიძალადობის შესახებ ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ნორვეგიის მთავრობის მიერერთობლივად დაფინანსებული პროექტის – „დავძლიოთ გენდერული ძალადობაამიერკავკასიაში“ ფარგლებში 2009 წელს.

კვლევა ჩატარდა შემდეგ ორგანიზაციებთანთანამშრომლობით: „ეისითი კვლევა“ დასოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ამ პუბლიკაციაში ჩამოყალიბებული შეხედულებები განხილულ უნდაიქნას როგორც ავტორთა შეხედულებები და არა როგორც გაეროსმოსახლეობის (UNFPA) ფონდის და ნორვეგიის მთავრობისშეხედულებები.