რელიგია და კულტურა სამხრეთ კავკასიაში

ავტორი:ნინო ჩიქოვანი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:116, A4

ჩამოტვირთვა

დაფინანსება:წიგნი მომზადებული და გამოცემულია “სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის” მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

©სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა:წიგნში განხილულია კავკასიის გეოგრაფიული გარემო და მოსახლეობა, რელიგიები და ეთნოსები სამხრეთ კავკასიაში, ძირითადი კონფესიები და მათი ისტორიული და ტერიტორიულ-ეთნიკური ლოკალიზაცია, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიად დაყოფის გეოგრაფიული, პოლიტიკური და კულტურული საფუძვლები, კულტურისა და ცივილიზაციის ცნებათა სამუშაო დეფინიციები. გარდა ამისა, ავტორი განიხილავს ისეთ თემებს, როგორიცაა კავკასია – კულტურათა და ცივილიზაციათა კონტაქტის ზონა, კულტურათა კონტაქტის ტიპები; ერთიანი კულტურული სივრცის ცნება, მისი მიმართება სამხრეთკავკასიასთან და საერთო სამხრეთკავკასიური იდენტურობის პრობლემა. ასევე, განხილულია ერთიანი კავკასიის იდეა ისტორიულ ჭრილში, ცივილიზაციათა კონფლიქტის პროგნოზი და მისი რელიგიური საფუძვლები, ქართველთა კულტურული იდენტურობის პრობლემა ისტორიულ ჭრილში, კულრუტული და რელიგიური იდენტურობის პრობლემათა აქტუალიზაცია პოსტსაბჭოთა ხანაში; ეთნიკურობისა და რელიგიურობის იდეოლოგიზაცია და პოლიტიკაცია. წიგნის დასასრულს განხილულია რელიგიის ფაქტორი საკითხი კავკასიის თანამედროვე კონფლიქტებში.