ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები საქართველოს კონტექსტში

ავტორები: მარიამ ამაშუკელი, ელენე ჯაფარიძე

© სოციალურ ცვლილებების მხარდამჭერები, 2018

დაფინანსება: წიგნი გამოიცა “ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური მხარდაჭერით.

ნაშრომი მომზადებულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარებიის, მარიამ ამაშუკელისა და ელენე ჯფარიძის მიერ ორგანიზაცია “სოციალური ცვლილებების მხარდამჭერების” კვლევითი პროექტის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა „ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური მხარდაჭერით.