პოლიტიკური თეორია

ავტორი:მამუკა ბიჭაშვილი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:36, A4

ჩამოტვირთვა

დაფინანსება:წიგნი მომზადებული და გამოცემულია “სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის” მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა:წიგნში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა ზოგადი თვალსაზრისი ლოგიკის ბუნებისა და ფუნქციების შესახებ (ცნება, მსჯელობა, ანალიზის მეთოდი და დასკვნა), სემიოტიკის ელემენტები (ტერმინი “ნიშანი”, სემანტიკა, სინტაქსი და პრაგმატიკა), მოლაპარაკების განზრახვა და მოლაპარაკების სიტყვების საზრისი მეტყველებაში (სამეტყველო მოქლედება და მისი ელემენტები, სუბიექტური მნიშვნელობა და მეტყველების ინტენციონალური მხარე, განზრახვა და ილოკუცია).